An Darach Ltd
Eilean Le?dhais

Is e companaidh-teaghlaich beag st?idhichte an D?n ?ideann a th'anns An Darach Earranta agus tha sinn a'tabhann raon de sheirbheisean c?mhdhail pearsanta agus seirbheisean G?idhlig do luchd-ceannach.

Gheibhear seirbheis draibhidh agus turasachd bho dhraibhear a tha earbsach agus comasach agus a chaith barrachd air deich air fhichead bliadhna ann an seirbheis phroifeasanta phoblaich. Mar Eileanach d?-ch?nanach ? Innse Gall, tha e mion-e?lach air Alba, agus gu s?nraichte air a' Gh?idhealtachd is na h-Eileanan an Iar.

Gheibhear seirbheisean G?idhlig bho neach-labhairt d?thchasach, e?lach G?idhlig aig a bheil e?las fad-bheatha ann an saoghal na G?idhlig, a'choimhearsnachd, beatha sh?isealta, dualchas, foghlam, ath-bheothachadh c?nain, agus leasachaidhean poileataigeach. Aithnichear bho na seirbheisean eadar-theangachaidh agus fiosrachaidh a thathas a'tabhann gu bheil seo a' tighinn bho neach-aithris cinnteach, e?lach, le sgilean l?imhseachail agus aig a bheil deagh thuigse air suidheachadh na G?idhlig ann an Alba.

Chan fhaighear na seirbheisean seo ach a-mh?in eadar Diluain agus Disathuirne.

Feuch an seall sibh ris na duilleagan fa-leth airson mion-fhiosrachaidh mu na seirbheisean againn.

Bidh sinn toilichte ar seirbheisean a thabhann dhuibh.